nasz

regulamin

regulamin żłobka liliputki

 1. Prywatny żłobek „Liliputki” jest jednostką organizacyjną powstałą do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca do ukończenia 3 roku życia.
 2. Siedziba prywatnego żłobka „Liliputki” mieści się w Luboniu-Lasku przy ulicy Kasztelańskiej 5.
 3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok.
  – Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 -17.00.
  – Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.
  – Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość przebywania w żłobku dłużej za dodatkową opłatą.
  – Opłata dodatkowa wynosi 10 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku i płatna jest przy odbiorze dziecka.
  – Zapewniamy opiekę weekendową opłata wynosi 20 zł za 1 godzinę oraz opiekę całodobową opłata wynosi 200 zł. płatna przy odbiorze dziecka.
 4. Żłobek czynny jest cały rok od poniedziałku do piątku. Przerwa wakacyjna – druga połowa lipca.
  – Dzieci należy przyprowadzać do godziny 08:30
 5. Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe.
  – Nieobecność dziecka spowodowana chorobą spowoduje odliczenie od kwoty czesnego kwoty za wyżywienie.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest wpłacenie jednorazowej bezzwrotnej kwoty wpisowego w wysokości 150 zł.
  – Czesne za pobyt dziecka w żłobku za jeden miesiąc wynosi 700 zł. z wyżywieniem i środkami pielęgnacyjnymi (bez pieluch).
  – Termin płatności za żłobek to 10 dzień każdego miesiąca.
 7. Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:
  – całodzienne wyżywienie
  – zabiegi opiekuńczo – pielęgnacyjne
  – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
  – udzielenie doraźnej pomocy medycznej
  Opieka i zajęcia dostosowane są do etapu rozwoju każdego dziecka.
 8. W żłobku każde dziecko posiada własną odzież na zmianę.
 9. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców i opiekunów prawnych, albo przez osoby przez Nich upoważnione.
  Dzieci mogą być odbierane przez osoby Inne wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez opiekuna prawnego.
 10. Plan dnia:
  06.30 – 08.30 – schodzenie się dzieci, swobodna zabawa
  08.30 – 09.00 – czynności higieniczne, śniadanie
  09.00 – 11.00 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w sali lub ogródku
  11.00 – 11.30 – czynności higieniczne, obiad
  11.30 – 12.00 – spotkanie z bajkami – czytanie dzieciom
  12.00 – 14.00 – odpoczynek
  14.00 – 14.30 – czynności higieniczne, obiad
  14.30 – 15.30 – swobodna zabawa
  15.30 – 16.00 – czynności higieniczne, podwieczorek
  16.00 – 17.00 – zabawa, oczekiwanie na rodziców

statut prawny

 1. Prywatny żłobek „Liliputki” w Luboniu działa na podstawie:
  – Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr.45, poz. 35)
  – Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 nr.69 poz.367)
  – Niniejszego statutu
  – Innych przepisów prawa
 2. Siedziba prywatnego żłobka „Liliputki” mieści się w Luboniu przy ulicy Kasztelańskiej 5.
 3. Prywatny Żłobek „Liliputki” w Luboniu jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Prywatnego Żłobka „Liliputki” jest:
  – Podpisanie umowy cywilno – prawnej (zwanej dalej Umową)
  – Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka
  – Wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego
 5. Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu.
  – Zapisy prowadzone są przez cały rok.
  – Wpisowe jest jednorazowe i bezzwrotne.
  – Przy korzystaniu z opieki weekendowej rodzic zoobowiązany jest do zgłoszenia jeden dzień wcześniej.
 6. Opłata za pobyt dziecka płatna do 10 dnia każdego miesiąca gotówką lub na konto bankowe żłobka.
  – W przypadku zalegania z opłatą żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy.
  – W przypadku nieobecności dziecka, rodzice są zoobowiązani powiadomić żłobek najpóźniej do 8.00 w dniu nieobecności.
  – Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe.
  – Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej wypełnionej i podpisanej przez rodziców po okazaniu dowodu tożsamości.
  – Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia przez prawnego opiekuna dziecka.
 7. Prywatny Żłobek „Liliputki” zapewnia dziecku:
  – Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno – wychowawczą.
  – Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia edukacyjne i artystyczne.
  – Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.
  – Codzienne informacje o dziecku.
  – Indywidualną opiekę dostosowaną do własnego tempa rozwoju.

WZBOGAĆ ŻYCIE SWOJEGO DZIECKA DZISIAJ

Adres

ul. Kasztelańska 5 62 - 030 Luboń

telefon

+48 607-656-982 +48 61-899-31-40

E-mail

kontakt@zlobek-liliputki.pl